25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Sempozyum

ST yükselmeli akut miyokard enfarktüsü: 2009 güncelleme

23 Ekim 2009 Cuma 08:30-09:45

Ankara
Dislipidemide 2009 ve Ötesi

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

Ankara
Tedavide zorlandığımız durumlar

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

Ankara

Uydu Sempozyumu

İ.E. Ulagay - Menarini Group / Beta Blokerler: Kılavuzlardan Klinik Pratiğe Beta Bloker Gerçeği

23 Ekim 2009 Cuma 13:30-14:30

Ankara
İ.E. Ulagay - Menarini Group / Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisinde Yeni Bir Açılım: Geç Sodyum Akımı İnhibisyonu

23 Ekim 2009 Cuma 15:00-16:00

Ankara

Sempozyum

Halkımızda koruyucu protein kusurları diyabet ve koroner hastalığı nasıl artırıyor?

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

Astana

Ortak Sempozyum

Türk Kardiyoloji Derneği – Acil Tıp Uzmanları Derneği Ortak Oturumu

23 Ekim 2009 Cuma 08:30-09:45

Aşkabat
Türk - Yunan Kardiyoloji Dernekleri / Türkiye ve Yunanistan’da kardiyolojide koruyucu ve girişimsel tedavi

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

Aşkabat
Türk - Polonya Kardiyoloji Dernekleri / Pulmoner Embolide Yenilikler

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

Aşkabat

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Mezuniyet öncesine nostalji: Semptomlara yaklaşım ve ayırıcı tanı

23 Ekim 2009 Cuma 08:30-09:45

Bakü
A’dan Z’ye kalp yetersizliği:

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

Bakü
Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde akut miyokard enfarktüsüne yaklaşım

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

Bakü

Sözlü Bildiri

Noninvazif aritmi - Pacemaker

23 Ekim 2009 Cuma 08:30-09:45

Bişkek
Pulmoner hipertansiyon, emboli, konjenital kalp hastalığı

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

Bişkek
Hipertansiyonun değişik yönleri

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

Bişkek

Sempozyum

Aritmik Hastaya Yaklaşım

23 Ekim 2009 Cuma 08:30-09:45

İstanbul

Karşıt Görüş

Karşı Görüş 1: CT anjiyografiyi günlük uygulamada çok az kullanıyoruz, artırmalıyız/çok kullanıyoruz, azaltmalıyız / Öğrenim hedefi: BT anjiyografinin endikasyonlarını belirlemek ve riskleri öğrenmek ve sonucunda uygulanacak hasta popülasyonun seçimini değerlendirmek / Karşıt Görüş 2: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu her geniş QRS kompleksli olguya KRT uygulayalım/uygulamayalım / Öğrenim hedefi: Geniş QRS kompleksli düşük ejeksiyon fraksiyonlu olgulara KRT yönünden yaklaşımı öğrenmek ve yeni veriler ışığı altında AF’li hastalardaki KRT yönünden yaklaşımları öğrenmek

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

İstanbul

Sempozyum

Stabil Koroner Arter Hastalığı: 2009 Güncelleme

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

İstanbul

Sözlü Bildiri

Kalp yetersizliğinde özel durumlar

23 Ekim 2009 Cuma 08:30-09:45

Saraybosna
Girişimsel: Primer perkütan girişim 1

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

Saraybosna
Girişimsel: Koroner dışı girişimler

23 Ekim 2009 Cuma 12:00-13:00

Saraybosna

Nasıl Yapalım?

23 Ekim 2009 Cuma 10:15-11:30

Taşkent

Karşıt Görüş

CT anjiyografiyi günlük uygulamada çok az kullanıyoruz, artırmalıyız/çok kullanıyoruz, artırmalıyız azaltmalıyız

23 Ekim 2009 Cuma 13:30-14:15

Taşkent

Stent for life Projesi

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:00-11:15

Almatı

Sempozyum

Sol ventrikül fonksiyonlarını değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemleri

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

Ankara

Uydu Sempozyumu

İ.E. Ulagay - Menarini / Türkiye'de Hipertansiyon Gerçeği ve Tedavide Yeni Yol Haritası

24 Ekim 2009 Cumartesi 13:30-14:30

Ankara

Sempozyum

Girişimsel kardiyolojide yardımcı farmakolojik tedavi

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

Ankara

Ortak Sempozyum

ACC - TSC ORTAK OTURUMU: Koroner arter hastalığında zor durumlar: Diyabetes mellitus ve çok damar hastalığı

24 Ekim 2009 Cumartesi 16:45-18:00

Ankara

Kurs

Ekokardiyografi temel

24 Ekim 2009 Cumartesi 08:30-09:45

Astana

Karşıt Görüş

İlaç salınımlı stentleri çok kullanıyoruz, azaltmalıyız/az kullanıyoruz, artırmalıyız

24 Ekim 2009 Cumartesi 13:45-14:15

Astana

Sempozyum

Kalp Hastalıkları ve Psikososyal Yaklaşım

24 Ekim 2009 Cumartesi 08:30-09:45

Aşkabat

Ortak Sempozyum

TKD - KDCD Ortak Oturumu: Aort Anevrizmasına Yaklaşım

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

Aşkabat
TKD-PKD Ortak Oturumu: Sık görülen konjenital defektlere tedavi yaklaşımı: ne zaman? hangi yöntem?

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

Aşkabat
ESC - TSC ORTAK OTURUMU: Son ESC Kılavuzlarından klinik uygulamaya

24 Ekim 2009 Cumartesi 16:45-18:00

Aşkabat

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde ST yükselmesiz akut koroner sendroma yaklaşım

24 Ekim 2009 Cumartesi 08:30-09:45

Bakü
Acil serviste karşılaşılan kardiyak aciller

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

Bakü
Poliklinikte karşılan kardiyak hastalar-1

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

Bakü
Poliklinikte karşılan kardiyak hastalar-2

24 Ekim 2009 Cumartesi 16:45-18:00

Bakü

Sözlü Bildiri

Mitral Darlığı: eski hastalığın yeni verileri

24 Ekim 2009 Cumartesi 08:30-09:45

Bişkek
Güncel Ekokardiyografik Tetkiklerin Klinik Uygulamaları 1

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

Bişkek
EPS-Ablasyon uygulamaları

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

Bişkek
Girişimsel

24 Ekim 2009 Cumartesi 16:45-18:00

Bişkek

Sempozyum

Dislipidemide az hatırlananlar, çok tartışılanlar

24 Ekim 2009 Cumartesi 08:30-09:45

İstanbul
Özel hasta gruplarında hipertansiyon

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

İstanbul
Ekokardiyografide yeni gelişmeler, zor kararlar:

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

İstanbul

Sözlü Bildiri

Kardiyak görüntüleme

24 Ekim 2009 Cumartesi 16:45-18:00

Lefkoşa
EPIDEMIYOLOJI:Ülkemizden veriler 1

24 Ekim 2009 Cumartesi 08:30-09:45

Saraybosna
Kardiyolojide genel konular 1

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

Saraybosna
ASD-VSD Kapatma

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

Saraybosna
Mitral Kapak

24 Ekim 2009 Cumartesi 16:45-18:00

Saraybosna

Nasıl Yapalım?

24 Ekim 2009 Cumartesi 10:30-11:45

Taşkent

Karşıt Görüş

24 Ekim 2009 Cumartesi 15:00-16:15

Taşkent

Sempozyum

Kalp Yetersizliği: Güncelleme

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Ankara
Kapak Hastalıklarında Yenilikler ve Merak Edilenler

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Ankara

Uydu Sempozyumu

Becel

25 Ekim 2009 Pazar 12:00-13:00

Ankara

Sempozyum

İlaç salınımlı stent dünyasında son gelişmeler

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

Ankara
Girişimsel kardiyolojide komplikasyonlar

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

Ankara

Kurs

Ekokardiyografi ileri

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Astana

Nasıl Yapalım?

25 Ekim 2009 Pazar 12:15-13:00

Astana

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Aşkabat

Kurs

EKG Aritmi

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

Aşkabat

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

EKG örnekleriyle aritmik hastaya pratik yaklaşım

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Bakü
Kalp dışı damar hastalıklarında yaklaşım: Ayırıcı tanı ve ilk tedaviler

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Bakü

Uydu Sempozyumu

Yeni Recordati / Hipertansiyon Tedavisinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Vazgeçilmez Yeri

25 Ekim 2009 Pazar 12:00-13:00

Bakü

Günlük Uygulamada Kardiyoloji

Kalbin enfeksiyoz ve enflamatuar hastalıkları: 2009 güncelleme

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

Bakü
Örneklerle birlikte değerlendirelim:

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

Bakü

Sözlü Bildiri

Güncel Ekokardiyografik Tetkiklerin Klinik Uygulamaları 2

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Bişkek
Girişimsel: Primer perkütan girişim 2

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Bişkek
Protez kapak komplikasyonları

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

Bişkek
Kardiyolojide genel konular 3

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

Bişkek

Sempozyum

Asemptomatik yüksek Riskli Hasta: 50 yaşında erkek, şikayeti yok, ailesinde KAH öyküsü var, kan basıncı 135/90, LDL 135, HDL 34, total kolesterol 208, trigliserit 195. Bu hastada:

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

İstanbul
Cihaz Tedavisinde Güncelleme

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

İstanbul
ST yükselmesiz akut koroner sendrom: 2009 güncelleme

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

İstanbul
Protez kapak taşıyanlarda ortaya çıkacak sorunlara yaklaşım

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

İstanbul

Sözlü Bildiri

Kardiyolojide kök hücre uygulamaları

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Lefkoşa
Temelden tedaviye dislipidemi

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Lefkoşa
Koroner arter hastalığı fizyopatolojisi

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

Lefkoşa
Kalp yetersizliği - kalp transplantasyonu

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

Lefkoşa
Kardiyolojide genel konular 2

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Saraybosna
Protez kapakta trombüs

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Saraybosna
EPIDEMIYOLOJI:Ülkemizden veriler 2

25 Ekim 2009 Pazar 13:30-14:45

Saraybosna
Akut koroner sendromlar

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

Saraybosna

Olgu Odaklı Oturum

Akut Koroner Sendrom

25 Ekim 2009 Pazar 08:30-09:45

Taşkent

Sempozyum

Hipertansiyonda tartışmalı konular

25 Ekim 2009 Pazar 10:30-11:45

Taşkent
Kardiyolojide CT/MRI kullanımı

25 Ekim 2009 Pazar 15:15-16:30

Taşkent